Biologické hodnocení – postup

Biologická hodnocení jsou obvykle zpracovávaná v následujících krocích:

  • popis a charakteristika zájmového území z hlediska ochrany přírody a krajiny
  • podrobný botanický a zoologický průzkum zájmového území stavby (inventarizace),
  • hodnocení předpokládaných vlivů zamýšlené stavby na rostliny a živočichy,
  • návrh opatření k omezení nebo eliminaci předpokládaných negativních vlivů