GIS – nasazení v našich projektech

 • Řada dokumentací ÚSES (územních systémů ekologické stability) od roku 1993 zejména v okresech Jihlava, Přerov, Znojmo, Ústí n. Orlicí
 • Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny v okrese Blansko (2000)
 • Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno–venkov, Ochrana přírody a krajiny (2000 , 2002) Okresní generel ÚSES okresu Brno-venkov (2002)
 • Okresní generel ÚSES okresu Žďár nad Sázavou (2002)
 • Generel ÚSES CHKO Žďárské vrchy – okresy Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod (2002)
 • Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov, Ochrana přírody a krajiny (2002)
 • Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín, Ochrana přírody a krajiny (2002)
 • Limity využití území a jiná závazná omezení v severní části okresu Břeclav, Ochrana přírody a krajiny (2002)
 • Analýza a generel vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES Moravskoslezského kraje (2007-2008)
 • Analýza a generel vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES Olomouckého kraje (2006)
 • Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (2003)
 • Spolupráce na VaV/620/16/03 – Vyhodnocení potenciálu krajiny ČR z hlediska možného dalšího územního rozvoje v chráněných krajinných oblastech v ČR (hlavní řešitel LÖW & spol., s.r.o. – Ing. Zimová, spoluřešitelé AGERIS s.r.o. – RNDr. Glos, MŽP ČR, prosinec 2003)
 • Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje (2005)
 • Vyhodnocení zahrádkářských lokalit na území města Brna (2006)
 • Sjednocení vymezení územních systémů ekologické stability pro území v působnosti Městského úřadu Chomutov jako obce s rozšířenou působností (2004)
 • Naplňování informační sytému ÚSES kraje Vysočina (2004)
 • Projekt krajinného plánu regionu Židlochovicko (2006)
 • Tvorba a aktualizace datové sady záplavových území Zlínského kraje (2005 – 2008)

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831