Inventarizace – metodika

Výsledkem pasportizace a inventarizace zeleně je souhrn textových a grafických dat, která jsou vzájemně propojeny:

  1. PASPORT ZELENĚ

Díky pasportu získáte údaje o umístění a výměrách ploch zeleně i o počtu jednotlivých dřevin. Do mapového podkladu katastrální mapy a leteckého snímku se zakreslují plochy zeleně a jednotlivé dřeviny a přiřazuje se k nim popis: o jaký prvek jde (trávník, skupina stromů, živý plot, alej, soliterní strom, plochy s náletem dřevin..…), jeho výměra, u dřevin pak druh a počet, délka živého plotu apod. Dále se k jednotlivým prvkům přiřazují požadavky na údržbu – řez, výška sečení, zálivka, četnost opatření apod.).

Údaje z pasportizace mohou být vkládány také do existujících digitálních mapových podkladů, které má obec k dispozici, a s kterými pracuje. Údaje z pasportu sumarizují počet, výměru a

charakter jednotlivých prvků.

Příklad souhrnných údajů získaných pasportizací:

Stromy soliterní počet ks
Stromy ve skupinách počet ks
Plochy se zapojeným porostem dřevin výměra
Stromy ve stromořadí počet ks
Travnaté plochy výměra
Luční porosty výměra
Plochy s ruderálním porostem výměra
Plochy keřů výměra
Živé ploty délka
Soliterní keře počet
Záhony okrasných rostlin plocha
apod., např.:(plocha prvků ÚSES, VKP, PP,..) výměra

 

  1. INVENTARIZACE DŘEVIN

Popisuje jednotlivé dřeviny dle tzv. datového modelu, což je souhrn zjištěných a určených hodnot a vlastností dřeviny.

  1. HODNOCENÍ DŘEVIN a zpracování získaných dat

Na základě měření, výpočtů a hodnocení základních parametrů se provede komplexní posouzení stavu stromů (dřevin), vitality, zdravotního stavu, bezpečnosti… Výsledkem tohoto hodnocení je plán zásahů (péče), které je potřeba na dřevinách provádět.

Mezi zjišťované základní údaje a charakteristiky jsou zařazeny i údaje potřebné k ocenění stromu v případě, že by byl navržen ke kácení. Tento výpočet je prováděn automaticky, po vložení údajů do programu Oceňování dřevin dle Metodiky AOPK ČR – tzv. cenové kalkulačky.

Inventarizace každé dřeviny je souhrnem hodnot a opatření uvedených v tabulce pro každou dřevinu zvlášť. Souhrnná inventarizace je tabulka se všemi dřevinami a jejich charakteristikami na zadané ploše zeleně, ulici, parcele nebo daném území.

Údaje z pasportu a inventarizace lze použít k vyplnění žádosti o kácení stromu s obvodem kmene nad 80cm, kterou musí podat i obec, a to i v případě, že sama o kácení rozhoduje.

Datový model (metodika hodnocení)

– soubor zjišťovaných údajů, tzv. datový model či metodika hodnocení je vypracována v souladu se současnými trendy a vývojem, AOPK doporučenými postupy a dle konkrétních potřeb a požadavků objednatele. Soubor základních zjišťovaných hodnot předkládáme na konkrétním příkladu pro strom rostoucí v obci Sibřina.

Konkrétní příklad datového modelu pro strom rostoucí v obci Sibřina:

Pořadové číslo stromu 103
Název druhu bříza bělokorá – Betula pendula
Umístění k.ú. k.ú. Sibřina
parcela KN 370/1
vlastník obec Sibřina
ulice Říčanská, Na Paloučku
plocha 10
souřadnice (zaměření) Y:725683.74; X: 725683.74
Měřené a zjišťované charakteristiky stromu (jednotlivá měření či stupnice hodnocení jsou popsány v metodice) obvod kmene 75
průměr kmene/kmenů cm 25
výška stromu m 14
výška nasazení koruny m 3
průměr koruny m 4
fyziologická vitalita 1 – mírně narušená
zdravotní stav 1 – dobrý
odstraněná část koruny % 0
památný strom ano/ne ne
atraktivita umístění stromu méně významná
růstové podmínky dobré
prvky se zvýšeným biologickým potenciálem dutiny
hniloba
rozštípnuté dřevo a trhliny
suché větve x
poškození borky
výtok mízy
zlomené větve x
dutinky
plodnice hub
napadení chorobami
výskyt škůdců
jiné
biologický význam stanoviště soliterní strom
součást stromořadí x
součást většího celku (parku nebo stromové skupiny)
fyziologické stáří dospělý strom, projevuje se stagnace růstu
stabilita mírně narušení statických poměrů (nutné další sledování)
perspektiva růstu a zachování dřeviny na stanovišti středně až krátkodobá (5-10 let) (krátkověká dřevina)
Popis opatření ( řez, kácení, bezpečnostní vazby,..) redukční řez – vyvětvení na podchodnou výšku 1,8 -2,2 mzdravotní řez – ořez suchých větví lokální redukce z důvodu stabilizace
Intenzita údržby jednorázové ošetření, kontrola stavu 1x ročně – obhlídka
Poznámka strom je součástí skupiny dřevin kolem pomníku – osovou souměrnost výsadby je třeba zohlednit při údržbě prostranství i jednotlivých dřevin

Práce s pasportem zeleně

Při práci s pasportem zeleně v digitální podobě se na mapě zobrazí katastrální mapa, ale i letecký snímek či územní plán, se zákresem všech ploch zeleně a jednotlivých dřevin. Po kliknutí na „kolečko“ stromu či na plochu zeleně se objeví tabulka s údaji.

Pasport zeleně i údaje uvedené v tabulkách inventarizace je možné aktualizovat a pro jakoukoli potřebu je možné je vytisknout.

Ke každému prvku – ploše i jednotlivé dřevině je pořizována fotodokumentace. Snímek se zobrazí rozkliknutím přímo v mapě.

Pořadové číslo stromu 103
Název druhu (taxon) bříza bělokorá – Betula pendula
K.ú. k.ú. Sibřina
Parcela KN 370/1
Vlastník obec Sibřina
Ulice Říčanská, Na Paloučku
Plocha 10
Souřadnice (zaměření) Y:725683.74; X: 725683.74
Obvod kmene cm 75
Průměr kmene/kmenů cm 25
Výška stromu m 14
Výška nasazení koruny m 3
Průměr koruny m 4
Fyziologická vitalita 1 – mírně narušená
Zdravotní stav 1 – dobrý
Odstraněná část koruny % 0
Památný strom ano/ne ne
Atraktivita umístění stromu méně významná
Růstové podmínky dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem dutiny
hniloba
rozštípnuté dřevo a trhliny
suché větve x
poškození borky
výtok mízy
zlomené větve x
dutinky
plodnice hub
napadení chorobami
výskyt škůdců
jiné
Biologický význam stanoviště soliterní strom
součást stromořadí x
součást většího celku (parku nebo stromové skupiny)
Fyziologické stáří dospělý strom, projevuje se stagnace růstu
Stabilita mírně narušení statických poměrů (nutné další sledování)
Perspektiva růstu a zachování dřeviny na stanovišti středně až krátkodobá (do 10 let, krátkověká dřevina)
Popis opatření ( řez, kácení, bezpečnostní vazby,..) redukční řez – vyvětvení na podchodnou výšku 1,8 -2,2 m
zdravotní řez – ořez suchých větví lokální redukce z důvodu stabilizaceIntenzita údržbyjednorázové ošetření, kontrola stavu 1x ročně – obhlídkaPoznámkastrom je součástí skupiny dřevin kolem pomníku – osovou souměrnost výsadby je třeba zohlednit při údržbě prostranství i jednotlivých dřevin

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831