JPÚ – projekty

K.ú. Kulířov, Senetářov a Lipovec – JPÚ cca na 170 ha s výměnou vlastnických práv – v návaznosti na změnu okresní a katastrální hranice KPÚ Podomí a Krásensko.

K.ú. Černovice – obnova scelovacího a přídělového operátu. V tomto katastrálním území byly pro stanovení rozsahu zemědělského půdního fondu zjišťovány skutečné druhy pozemků a porovnávány s druhy pozemků evidovanými v katastru nemovitostí.

K.ú. Chrlice, k.ú. Komín – JPÚ s výměnou vlastnických práv.

Pro OPÚ Vyškov dalších 24 katastrálních území formou výměny vlastnických práv a zatímního užívání v několika etapách.

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831