1. místo 2014 – Polní cesty v katastrálním území Senetářov

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

Název akce:

Polní cesta P 14 s IP 07 v katastrálním území Senetářov

Anotace:

Polní cesta P14 a interakční prvek IP 07 jsou součástí plánu společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Senetářov. Polní cesta P14 v návaznosti na silnici a další účelové komunikace zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské a lesní pozemky. Realizací polní cesty došlo k odklonění zemědělské techniky mimo zastavěné území obce Senetářov a též ke zlepšení průchodnosti krajiny. Cesta umožnila spojení dvou sousedních obcí. Polní cesta P14 s interakčním prvkem vytvořila v území důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, krajinotvornou, ekologickou i estetickou.

Senetářov cesta Pepa